Electrodeposició

Electrodeposición imagen abeja INELCA

La electrodeposició és la fase del tractament electrolític on es recobreixen les peces amb una fina capa (micres) del metall o aliatge que desitgem dipositar.

Per a això se submergeixen les peces en una solució electrolítica, anomenada electròlit, que conté ions del metall o metalls que formarà la capa.

Es crea un sistema galvànic en el qual tenim un ànode, un càtode (les peces a recobrir són les que fan les vegades de càtode), l’electròlit, on estan els ions del metall que es dipositarà (Zn, Fe, Ni, …), i una font de corrent continu que aporta electrons, mitjançant els quals es produeix la reacció de reducció dels ions metàl·lics, per a transformar-se en metall, sobre la superfície de les peces a recobrir.

Un esquema simple d’aquest sistema galvànic seria el següent:

Electrodeposición esquema INELCA SLU

Els principals factors que influeixen en la correcta formació de la capa de recobriment són:

  • Estat de la superfície a recobrir.
  • Composició de l’electròlit.
  • Conductivitat del sistema.
  • Densitat de corrent aplicat.
  • Temperatura de treball de l’electròlit.
  • Agitació i filtració de l’electròlit.

Tots aquests paràmetres són controlats en INELCA segons els nostres plans de control.